News & Events

Watch our activity in one place

Projektas “Klaipėdos LEZ infrastruktūros parengimas užsienio MTEPI įmonių pritraukimui”

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė (toliau – Klaipėdos LEZ) nuosekliai dirba siekdama pritraukti įvairių veiklos sektorių įmones. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje šiuo metu veikia 24 įmonės, veikiančios pramonės, logistikos, energetikos šakose.

Atsižvelgiant į ekonomikos raidos tendencijas Klaipėdos LEZ numato ateityje koncentruotis į didesnę pridėtinę vertę kuriančias įmones, kurios vykdys inovacinę veiklą.

Įvertinus objektyvias regiono technines ekonomines ir socialines sąlygas, objektyvias Klaipėdos LEZ galimybes buvo pasirinkta prioritetinė Mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEPI) Sumaniosios specializacijos kryptys, kuriose gali būti pritraukto užsienio įmonės.

Atsižvelgiant į specifinius MTEPI įmonių poreikius įvertintos LEZ galimybės pasiūlyti reikiamas sąlygas ir numatyti tolesni veiksmai.

Atlikus LEZ teritorijos ir aplinkos analizę, buvo sukurta preliminari urbanistinė koncepcija.

Yra nutarta koncentruoti MTEPI veiklas vykdančias įmones dviejose teritorijose:

  • Prie Metalo ir Verslo gatvių vakarinėje LEZ teritorijos dalyje,
  • LEZ teritorijos rytinėje dalyje, šalia Žydrės upelio prie Pramonės gatvės (esant objektyviam arba didesniam įmonių „matomumo poreikiui“).

Be to, yra poreikis pagerinti esamą LEZ infrastruktūrą šalia minėtų teritorijų, sukurti „SMART“ infrastruktūrą arba jos segmentus, įdiegiant išmaniąsias technologijas, pažangių įmonių pritraukimui.

Šiems tikslams pasiekti Klaipėdos LEZ kartu su partneriu Klaipėdos miesto savivaldybe įgyvendina projektą Nr. S-01.2.1-LVPA-V-830-02-0002 „Klaipėdos LEZ infrastruktūros parengimas užsienio MTEPI įmonių pritraukimui“, kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto biudžetas 4.495.777,58 EUR.

Projekto tikslas – pritraukti į Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną užsienio įmones vykdančias MTEPI veiklas.

Siekiant numatyto tikslo projekto įgyvendinimo eigoje bus atlikta:

  1. Sukurta nauja ir pagerinta esama Klaipėdos LEZ infrastruktūra, taip padidinant patrauklumą Smart segmento įmonėms.
  2. Nutiestos trūkstamos gatvių atkarpos su vandentiekio ir nuotekų tinklais, Metalo ir Verslo gatvių teritorijoje, šiaurės vakarinėje Klaipėdos LEZ dalyje, sukuriant prieigą prie sklypų, kuriuose bus koncentruojamos MTEPI įmonės bei toliau vystoma Klaipėdos LEZ teritorijos urbanistinė koncepcija.
  3. Sutvarkyta prieiga prie Žydrės upelio teritorijos, esančios į rytus nuo pagrindinės Pramonės g. Sutvarkius teritoriją bus sukurti investiciniai sklypai, kuriuose galės kurtis MTEP įmonės.
  4. Nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai Pramonės ir Verslo gatvėse.
  5. Įdiegta „Smart“ infrastruktūra Klaipėdos LEZ teritorijoje bei modernizuota apšvietimo sistema.
  6. Sukurta ir įgyvendinta SMART įmonių pritraukimo koncepcija.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2017-12-22. Investicinį projektą numatoma įgyvendinti per 36 mėnesius, t.y. iki 2020-12-22.

Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie Vakarų Lietuvos regiono plėtros.

Šiuo metu pasirašytos 2 rangos sutartys su Rangovais UAB „VVARFF“ ir UAB „Terebro“. Vykdomi pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo darbai, tvarkoma Žydrės upelio teritorija. Artimiausiu metu numatoma skelbti viešąjį pirkimą dėl Verslo ir Metalo gatvėse numatytų statybos darbų bei SMART infrastruktūros sukūrimo ir įdiegimo bei apšvietimo Klaipėdos LEZ teritorijoje modernizavimo.

Taip pat pasirašytos 4 paslaugų sutartys, kurių pagalba kuriama ir įgyvendinama SMART įmonių pritraukimo koncepcija.

Follow us on Linked In