Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais politika 2018 m. birželio 7 d.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais politikos tikslas
  Ši asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais politika (toliau – Politika) nustato „KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖS“ (toliau – Bendrovė) asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais tvarką.
  Bendrovė tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais laikydamasi šiame dokumente nustatytos tvarkos ir užtikrina tokių duomenų saugumą.
 2. Duomenų tvarkymo tikslas
  Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo tikslas (toliau – Tikslas) yra tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu Bendrovė renka, analizuoja, saugo ar kitaip tvarko duomenų subjektų asmens duomenis rašytine ir elektronine forma.
 3. Duomenų tvarkymo pagrindas
  Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo pirmiau nurodytu Tikslu teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas. Duomenų subjektas duoda sutikimą pasirašydamas sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas nėra privalomas.
 4. Duomenų valdytojo duomenys
  UAB „KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ“, juridinio asmens kodas – 110707092.
  Biuro adresas: Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda.
  PVM mokėtojo kodas – LT107070917
  Mobilus telefonas +37069808144; el. p. marketing@fez.lt
  Duomenų subjekto asmens duomenys yra prieinami visiems Bendrovės darbuotojams. Bendrovė yra vienintelė duomenų subjekto asmens duomenų valdytoja pagal šią Politiką.
 5. Asmens duomenys
  Duomenų subjekto asmens duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko šiame dokumente nurodytu Tikslu, t. y., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba iš kitų šaltinių.
 6. Asmens duomenų tvarkymo aprėptis
  Bendrovė tvarko asmens duomenis tiek, kiek tai būtina Tikslui pasiekti.
 7. Duomenų tvarkymo laikotarpis
  Bendrovė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis iki pasibaigiant vienerių metų laikotarpiui nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo datos, bet ne ilgiau, nei būtina minėtam Tikslui pasiekti. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu, nepasibaigus duomenų tvarkymo laikotarpiui, pareikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, pateikdamas atitinkamą paraišką pagal šio dokumento 9 skirsnyje numatytą tvarką.
 8. Duomenų apsauga
  Bendrovė saugo duomenų subjekto asmens duomenis ir užtikrina jų konfidencialumą, vientisumą ir ribotą prieinamumą. Konfidencialumas reiškia, kad tokie duomenų subjektų duomenys negali būti atskleisti šalims, kurios neturi teisės susipažinti su šiais duomenimis. Bendrovė užtikrina duomenų subjekto asmens duomenų konfidencialumą ir neatskleidžia jų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus duomenų valdytojus, kurių paslaugomis Bendrovė naudojasi, kaip nurodyta šio dokumento 4 skirsnyje. Vientisumas reiškia, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tikslūs, aktualūs ir taikytini jų tvarkymo Tikslui pasiekti. Ribotas prieinamumas reiškia, kad prieigą prie duomenų subjekto asmens duomenų turi tik įgalioti asmenys (naudotojai) ir tik teisėtais bei apibrėžtais tikslais.
  Bendrovė imasi visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų duomenų subjekto asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir (arba) praradimo. Bendrovė naudoja atitinkamą techninę ir programinę įrangą ir taiko esmines saugumo priemones (įskaitant fizinės ir elektroninės prieigos kontrolę).
 9. Duomenų subjekto teisės
  Duomenų subjektas turi teisę kreiptis dėl: – informacijos apie ir prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos valdo Bendrovė;
  – duomenų subjekto asmens duomenų taisymo;
  – duomenų subjekto asmens duomenų ištrynimo;
  – duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo ribojimo;
  – duomenų subjekto asmens duomenų gavimo struktūrizuotu, mašininio skaitymo formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
  Duomenų subjektas gali atsiimti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pateikdamas Bendrovei paraišką el. paštu – marketing@fez.lt arba, gavęs naujienlaiškį ir (arba) informaciją, spustelėdamas nuorodą „Atšaukti“;
  Duomenų subjekto pateiktoje paraiškoje nurodoma:
  – duomenys apie duomenų subjektą, leidžiantį bendrovei identifikuoti duomenų subjektą;
  – prašomi atlikti veiksmai;
  – asmens duomenys, dėl kurių prašoma imtis veiksmų.
  Bendrovė išnagrinėja paraiškas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų gavimo, išskyrus paskesnius su gauta paraiška susijusius paklausimus, ir informuoja duomenų subjektą apie visus veiksmus, kurių buvo imtasi atsakant į gautą paraišką. Duomenų subjektas informuojamas tokiu formatu, kokiu buvo pateikta paraiška.
  Jei duomenų subjektas mano, kad jo teisės, susijusios su Bendrovės vykdomu jo asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, jis turi teisę kreiptis į toliau nurodytą priežiūros instituciją.
  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
  Juridinio asmens kodas – 188607912
  A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. – (8 5) 271 2804, 279 1445
  Faksas – (8 5) 261 9494
  El. paštas – ada@ada.lt
 10. Kitos nuostatos
  Ši Politika taikoma visiems duomenų subjektams, kurių asmens duomenys tvarkomi joje nurodytu Tikslu. Politika yra reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrima ir, prireikus, atitinkamai koreguojama.
  Politika galioja tol, kol Bendrovė jos nepakeičia ar neatšaukia.

Slapukų politika