Smart LEZ

SMART LEZ

Klaipėdos laisvoji ekonominė zona yra modernių, šiuolaikines technologijas diegiančių bei neretai mokslinius tyrimus vykdančių įmonių bendruomenė. Pažangūs sprendimai Klaipėdos LEZ įmonėms ne tik leidžia būti konkurencingomis pasaulinėse rinkose, bet ir prisideda prie tvaresnės veiklos bei patogumo darbuotojams.

2020 m. atlikta Klaipėdos regiono gyventojų apklausa parodė, kad pažangumas, išmanumas ir modernumas yra vienas pagrindinių faktorių, dėl kurių bendruomenės vertina Klaipėdos LEZ.

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės ir čia veikiančių įmonių sprendimais žaliosios energetikos, darnaus judumo, skaitmenizavimo, mokslinių tyrimų ir kitose su inovacijomis susijusiose srityse.

KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės inovacijų principai:

 • Klaipėdos LEZ teikia prioritetą modernioms, į aukštą ir aukštesnę pridėtinę vertę orientuotoms, mokslinius tyrimus plėtojančioms ir inovacijas kuriančioms bei taikiančioms įmonėms. Į šį principą atsižvelgiama tiek derantis su naujais investuotojais tiek vertinant esamų klientų plėtrą;
 • Klaipėdos LEZ nuolat edukuoja savo klientus bei partnerius inovacijų temomis: organizuojami vidiniai seminarai ir mokymai, diskusijos, praktinių pavyzdžių aptarimai ir kitos iniciatyvos. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė aktyviai skatina savo verslo bendruomenę keistis žiniomis, praktikomis bei patirtimi;
 • Klaipėdos LEZ valdymo nuolat ieško ir diegia naujausius ir efektyviausius teritorijos administravimo, ūkio, informacinius bei kitus sprendimus, didinančius veiklos efektyvumą, mažinančius perteklinius procesus ir prisidedančius prie aplinkos, klientų bei jų darbuotojų pasitenkinimo gerinimo;
 • Klaipėdos LEZ aktyviai siekia, kad teritorijos įmonės bendradarbiautų su vietos akademine bendruomene ir kitais partneriais bei galėtų padėti realizuoti ar testuoti jų idėjas, tiriamąją ir kitą inovacinę veiklą;
 • Klaipėdos LEZ savo strategijoje siekia didinti galimybes teritorijoje kurtis tyrimų ar kompetencijų centrams, pumpurinėms kompanijoms (angl. spin-off), startuoliams ir kitoms aukštos pridėtinės vertės organizacijoms.

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės sprendimai ir projektai inovacijų srityje:

Žalioji energetika:

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė siekia diegti ir teritorijoje bei už jos ribų skatinti alternatyvią energetiką bei energijos efektyvumo optimizavimą. 2020 m. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė tapo Lietuvos išmaniosios energetikos skaitmeninių inovacijų centro “Smart Energy DIH” nare. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė taip pat nuolat ieško galimybių teritorijos transformacijai link atsinaujinančios ir žaliosios energetikos. Vienas pirmųjų planuojamų ateities projektų – detalus energijos resursų valdymo technologinis sprendimas. Klaipėdos LEZ jau yra įgyvendinusi ir kitus pilotinius bei nuolatinius projektus:

 • LEZ ūkio ir komunalinių paslaugų automatizavimas. Siekiant transformuoti LEZ į šiuolaikinei pramonei ir aplinkai draugišką teritoriją, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė skaitmenizuoja komunalinių paslaugų sektorių. FlexStart pastate įrengti išmanieji vandens skaitikliai leis klientams gauti detalią informaciją apie vandens naudojimą ir mažinti perteklinį vartojimą. Artimiausiu metu šie skaitikliai bus diegiami visoje teritorijoje. Ateityje planuojama skaitmenizuoti ir dujų, elektros bei atliekų tvarkymo sritis.
 • Bendri elektros energijos pirkimai. Turime galimybę apjungti LEZ klientų elektros energijos pirkimus, šitaip suteikiant įmonėms didesnes derybines galias ir mažesnes kainas.

Darnus judumas:

Darnus judumas yra vienas iš ilgalaikių Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės prioritetų. Siekiame skatinti viešąjį bei alternatyvų transportą, kolegų kooperaciją keliaujant į ir iš darbo bei kitus sveikatai ir aplinkai vertingus judėjimo sprendimus. 

Pastaraisiais metais Klaipėdos LEZ jau įgyvendino tokius darnaus judumo sprendimus kaip vystoma pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, trumpalaikės automobilių nuomos veiklos zonos išplėtimas į Klaipėdos LEZ, sėkmingos derybos su miesto savivaldybe dėl viešojo transporto maršrutų tobulinimo bei plėtros ir kt.

Artimiausiu metu Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė planuoja naujų inovatyvių darnaus judumo srities projektų.

 • Eismo srautų stebėsenos sistema. 2021 m. pirmą pusmetį planuojama įrengti 4 transporto ir keliolika viešojo transporto bei dviračių (anonimiškų) registratorių. Šie duomenys leis kokybiškai ir realiu laiku vertinti esamą eismo Klaipėdos LEZ situaciją ir padės priimant ateities sprendimus dėl transporto srities tobulinimo teritorijoje.
 • Išmanaus parkavimo sistema. Antroje 2021 m. pusėje Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė naujai įrenginėjamose automobilių stovėjimo aikštelėse ir gatvėse planuoja sumontuoti išmanius parkavimo daviklius, integruotus į daiktų interneto tinklą. Šie duomenys bus integruoti į taip pat planuojamą informacinę sistemą, galėsiančią realiu laiku vairuotojams nurodyti teritorijoje esančias laisvas parkavimo vietas, šitaip sutrumpinant kelionės trukmę ir mažinant ne vietoje statomų automobilių keliamas problemas

Skaitmenizavimas:

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė siekia sukurti skaitmenizavimo sprendimams palankią infrastruktūrą. Bet kokiems skaitmenizavimo sprendimams reikalingi duomenis greitai ir efektyviai perduodantys tinklai, vienu metu aptarnaujantys didelį kiekį interneto daviklių bei įrenginių.

Skaitmenizavimui ir pramonės 4.0 sprendimams reikalingos duomenų pardavimo infrastruktūros srityje Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė įgyvendina šiuos sprendimus:

 • Bandomasis 5G tinklas. Nuo 2020 m. pabaigos Klaipėdos LEZ teritorijoje veikia dvi bazinės penktosios kartos mobiliojo ryšio (5G) stotys, įrengtos telekomunikacijų bendrovės “Telia”. Šitaip Klaipėdos LEZ tapo pirmąja gamybos ir verslo teritorija Lietuvoje, pilnai padengta 5G ryšiu. Ši technologija suteikia nepalyginamai greitesnį ryšį, mažesnį vėlavimą bei galimybę vienu metu aptarnauti daugiau prie interneto prijungtų įrenginių. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba 2021 m. planuoja oficialių 5G dažnių aukcioną, pirmiausia 700 MHz ruože.
 • Siaurajuosčio daiktų interneto tinklas. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė 2021 m. viduryje planuoja pradėti įgyvendinti siaurajuosčio daiktų interneto (Narrowband-IoT) projektą, kurio metu būtų įdiegta prie interneto prijungtų daiktų ir įrenginių ryšio sistema, leisianti įmonėms ir valdymo vystyti inovatyvius sprendimus. Tinklas skirtas taupyti siųstuvų energiją ir aptarnauti itin didelį siųstuvų kiekį. Nors siaurajuosčio daiktų interneto tinklas veiktų kaip 5G tinklo dalis, šis sprendimas yra orientuotas ne į mobiliuosius įrenginius, o į įvairius daviklius (įskaitant minėtą vandens skaitiklių projektą), kurių nereikėtų kasdien įkrovinėti.

Kita:

Klaipėdos LEZ industrinių inovacijų kompetencijų centro idėja.

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė per artimiausią dešimtmetį LEZ teritorijoje nori išvystyti industrinio inovacijų kompetencijų centro (IIKC) projektą, padėsiantį gamybos įmonėmis susipažinti su naujausiomis skaitmenizavimo, automatizavimo ir kitomis technologijomis bei jas išbandyti praktiškai. Projekto įgyvendinimo galimybė ir tempai priklausytų nuo prieinamų finansavimo šaltinių.

IIKC vienytų įvairių mastų įmones ir organizacijas: „didžiuosius“ kompetencijų ir technologijų partnerius (pvz., technologijų kūrėjus, universitetus ar tyrimų organizacijas), kurie galėtų demonstruoti savo technologinius sprendimus, taip pat didesnes ir smulkesnes gamybos įmonės, kurios centre konsultuotųsi, eksperimentuotų, planuotų ir įgyvendintų skaitmenizacijos bei kitų sričių inovacijas. Kompetencijų centras būtų atviras ir industriniams startuoliams, kurie turėtų prieigą tiek prie unikalios technologinės bazės, tiek ir prie plačiai žinomų gamybinių įmonių žinių bei patirties.

Klaipėdos LEZ vertinimu, IIKC pirmiausia galėtų orientuotis į išmaniosios energetikos, vandens apdorojimo technologijų, logistikos ir plastiko pramonės sektorius, o pats centras būtų atviras tiek esamiems ir būsimiems LEZ klientams, tiek ir kitoms Klaipėdos regiono, Lietuvos bei kitų Baltijos šalių įmonėms.

Pats kompetencijų centras atliktų įvairias „kietąsias“ ir „minkštąsias“ funkcijas – audituotų ir konsultuotų įmonės ir padėtų joms planuoti bei įgyvendinti skaitmenizacijos projektus, teiktų praktinius mokymus, siūlytų mokomojo fabriko erdves technologijų pažinimui ir kompetencijų kėlimui, skatintų apsikeitimą kompetencijomis ir žiniomis, padėtų industriniams startuoliams, teiktų prototipavimo ir demonstracijų galimybes.

Kaip pastatas ar kompleksas IIKC įsikurtų jam jau numatytoje teritorijoje Vakarinėje LEZ dalyje, o aplink kompetencijų centrą ateityje galėtų vystytis modernūs biurai bei kitos inovacijų erdvės.

2021 m. spalį Klaipėdos LEZ pelnė pagrindinį TUI analizės leidinio “Investment Monitor” apdovanojimą skaitmenizacijos kategorijoje bei papildomą įvertinimą Pramonės 4.0 srityje. Pagrindinį apdovanojimą (angl. „winner overall“) skaitmenizacijos kategorijoje Klaipėdos LEZ pelnė už nuolatinį progresą skaitmenizuojant teritoriją vystant tvarios, išmanios ir žalios pramonės zonos modelį pagal bendrąją ES viziją. Šiuo metu LEZ vykdomi ar jau įgyvendinti projektai tokiose srityse kaip išmanusis automobilių statymas, eismo srautų stebėjimas, daiktų internetas gamybai, žalioji energetika ir kt. Papildomai organizatoriai atkreipė dėmesį į LEZ plėtojamų iniciatyvų reikšmę Pramonės 4.0 kontekste.

KLAIPĖDOS LEZ ĮMONIŲ SPRENDIMAI IR PROJEKTAI INOVACIJŲ SRITYJE

Kviečiame susipažinti su dalies Klaipėdos LEZ įmonių sprendimais mokslinių tyrimų, alternatyvios energetikos, darnaus judumo ir skaitmenizavimo srityje. Be abejo, gerųjų praktikų turime gerokai daugiau – nuolat sieksime šį skyrių atnaujinti. 

 

VĖJO PROJEKTAI

Sritis: elektrinio transporto kūrimas ir gamyba

 

Žalioji energetika:

Visa gamybos poreikiams ir užsakovų autobusų įkrovimui skirta elektros energija perkama iš vėjo elektros gamintojų. Galiojantys teisės aktai ir elektros prekybos taisyklės leidžia sudaryti sutartis su gamintojais per nepriklausomus elektros tiekėjus, o tiesioginis pirkimas iš vėjo elektros gamintojų leidžia jiems turėti stabilias ir užtikrintas pajamas bei toliau plėsti pajėgumus.

Gamybinių ir administracinių patalpų šildymui bendrovėje naudojamas grįžtamasis šilumos tinklų garo kondensatas.

 

Darnus judumas:

Didžioji dalis bendrovės darbuotojų į darbą vyksta dviračiais, jiems sudarytos sąlygos dviračių laikymui darbe ir elektrinių dviračių / paspirtukų pakrovimui. Įmonėje įrengta 10 elektromobilių įkrovos stotelių.

Be to, bendrovė kuria ir gamina produktą, kuris siekia pakeisti taršius dyzelinius miesto autobusus elektriniais, todėl darbuotojai skatinami naudotis viešuoju transportu. 

 

Skaitmenizavimas:

Įmonėje įdiegta ir sėkmingai veikia PLM (Product life cycle management) Aras Innovator sistema, pilnai skaitmenizuoti inžineringo programų, ERP (Enterprice resourse planing), žaliavų ir prekių judėjimo, darbo apskaitos, finansų ir gamybos moduliai. Sistema leidžia efektyviai planuoti ir vykdyti įmonės veiklą, nuolat stebėti įvairius rodiklius bei lengviau priimti reikalingus sprendimus. 

 

Moksliniai tyrimai:

UAB „Vėjo projektai“ nuo 2011 m., glaudžiai bendradarbiaudama su Lietuvos bei užsienio šalių universitetų mokslininkais, kuria, projektuoja ir gamina originalios konstrukcijos, lietuviškus elektrinius miesto autobusus „Dancer“, taip pat jų eksploatacijai reikalingą infrastruktūrą bei pristato unikalų paslaugų paketą, tenkinantį viešąjį interesą, susijusį su susisiekimo užtikrinimu. Tai pirmoji ir šiuo metu vienintelė įmonė Lietuvoje, įgijusi pasauliniu mastu išduodamą transporto priemonių gamintojo statusą, o sukurtas produktas yra paremtas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos rezultatais ir savo inovacijomis gerokai pranoksta rinkoje jau parduodamus kitų valstybių gamintojų elektrinius miesto autobusus.  

Klaipėdoje sukurtas ir pagamintas elektrinis miesto autobusas „Dancer“ yra vienintelė 100 proc. elektra varoma transporto priemonė, perėjusi visus mokslo ir verslo bendradarbiavimo veiklos etapus, pradedant moksliniais tyrimais bei eksperimentine veikla, inovacijų kūrimu, prototipų gamyba, testavimu, produkto komercializavimu, pilnu techniniu aptarnavimu bei pereinanti į maža-serijinę, o vėliau, planuojama, masinę gamybą. 

Mokslinė tiriamoji veikla įmonė vykdoma nuolat nuo pat veiklos pradžios ir tai yra bendrovės pagrindinis pridėtinės vertės bei kompetencijų centras. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su Klaipėdos, Kauno technologijų, Vilniaus Gedimino technikos universitetais Lietuvoje, taip pat TU Delft, Alborg, Lund universitetais Europoje. Bendrovė yra asocijuota CFK Valley Stade (Aerbus kompozitų klasteris) narė.

 

NEO GROUP

Sritis: PET, plastikų pramonė

 

Žalioji energetika:

NEO GROUP nuo 2015 m. savo energijos poreikiams naudoja biokuro katilinę, o nuo 2020 m. – 1 MW saulės jėgainę. Kompanija perka 100% iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją bei nuolat investuoja į energetinio efektyvumo projektus.

 

Darnus judumas:

NEO GROUP organizuoja darbuotojų vežimą į ir iš miesto.


Skaitmenizavimas:

NEO GROUP nuo pat veiklos pradžios įdiegtas automatizuotas gamybos procesas. Šiuo metu diegiama dokumentų (sąskaitų ir kt.) automatizavimo sistema.

 

Moksliniai tyrimai:

NEO GROUP aktyviai dalyvauja žiedinės ekonomikos vystymo veikloje, būdama Europos Komisijos remiamos programos „Horizontas 2020“ projektų dalyve: programos DEMETO tikslas – skatinti plastiko atliekų surinkimą ir perdirbimą, o programa SYMBIOPTIMA siekia optimizuoti gamtos išteklių ir proceso sąnaudas (energijos, žaliavų, vandens ir kt.). 

Nuo 2011 m. NEO GROUP taiko kompanijos tyrimų komandos sukurtą metodą PET gamybos metu susidarančius šalutinius produktus paversti statybų pramonėje plačiai taikomais polioliais.

2019-2020 m. bendrovės tyrimų komanda sukūrė unikalią perdirbimo ir gamybos technologiją, leidžiančią gaminti PET granules su 25% perdirbtos medžiagos. Šį išradimą kompanija 2020 m. pradėjo patentuoti ES. Bendrovės išradimas leidžia gaminti standartiniam produktui identiškos kokybės NEOPET CYCLE granules, kurias naudojant bendrovės klientams nereikia modifikuoti savo įrangos ar gamybos procesų. NEO GROUP toliau vysto tyrimus siekdama didinti perdirbtos žaliavos dalį, naudojamą gamyboje.

 

LAVANGO ENGINEERING LT

Sritis: maisto pramonės įrenginių gamyba

 

Žalioji energetika:

Bendrovė planuoja įgyvendinti atsinaujinančios energetikos projektą bei ekologinio projektavimo iniciatyvas visiems įmanomiems mazgams.

 

Darnus judumas:

Bendrovė planuoja įdiegti elektromobilių krovos stotelę darbuotojams, skatina darbuotojus sportuoti, dalyvauja bendruose žygiuose.

 

Skaitmenizavimas:

Bendrovė plečia savo naudojamos internetinės programinės įrangos kiekį. Pardavimams ir projektų valdymui įdiegta nauja programinės įrangos sistema (Wiseteam). Gamybos valdymui naudojama „Contour“. Didesnė dalis kompanijos susitikimų perėjo prie internetinių formų, o „Office 360“ tapo puikia dokumentų dalijimosi ir vaizdo susitikimų priemone. Taip pat planuojama sukurti virtualią ekskursiją po gamybos patalpas.

 

Moksliniai tyrimai:

Bendrovė 2021 m. yra priėmusi studentą iš Hanze taikomojo mokslo universiteto Groningene, Nyderlanduose, atliekantį bakalauro tyrimą ir rengiantį „Lavango“ patekimo į Vokietijos rinką analizę. 

Taip pat 2021 m. “Lavango Engineering” kartu su KTU mokslininkais pradėjo kurti išmanųjį spiralinį šaldiklį, leisiantį efektyviau užšaldyti maisto produktus, sumažinti energijos suvartojimą ir veikti ilgiau. Išskirtinį įrenginio efektyvumą turėtų užtikrinti spiralinė šaldiklio forma ir neinvazinio stebėjimo sistema, leidžianti autonomiškai parinkti įrenginio šaldymo režimą pagal produkto tipą ir jo savybes. Įrenginys turėtų būti patrauklus maisto pramonės įmonėse, kurios pasižymi didele produkcijos įvairove, nes tam, kad jis būtų paruoštas skirtingų gaminių šaldymui, neprireiks specialisto įsikišimo.

 

RETAL BALTIC FILMS

Sritis: maisto pakuotės sprendiniai

 

Žalioji energetika:

Kompanija perka 100% iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją

 

Darnus judumas:

Bendrovės darbuotojai kooperuojasi vykstant į ir iš darbo.

 

Skaitmenizavimas:

Bendrovė 2020 m. įgyvendino didelės apimties gamybinių procesų, sandėlio atnaujinimo bei valdymo procesų skaitmenizavimo projektą. Gamybos planavimo optimizavimas leidžia efektyviau panaudoti našumus, mažinti gamybinį broką. 

Dalis sandėliavimo vietų robotizuota, siekiant optimaliau išnaudoti sandėliavimo plotą. 

 

Moksliniai tyrimai:

Bendrovė nuo 2016 m. Klaipėdoje vysto mokslinius tyrimus bei produkcijos testavimo projektus, įmonės laboratorija įgijo vieno didžiausių pasaulio gėrimų gamintojų sertifikatą. „RETAL Baltic Films“ ligšioliniai mokslinių tyrimų pajėgumai bendrovei sėkmingai leido vystyti pritvirtinamų kamštelių (angl. tethered caps) tyrimus, kūrimą ir testavimą, šitaip prisidedant prie didesnio kiekio pakuotės elementų grąžinimo perdirbimui ir įgyvendinant ES vienkartinių plastiko gaminių direktyvos tikslus.

2020 m. kompanija užbaigė 1 mln. EUR vertės investicijų į laboratorijos plėtrą projektą. Atnaujinta laboratorija bendrovei leis imituoti savo klientų gėrimų bei maisto produktų pakavimo procesą naudojant įmonės gaminamus pakuotės elementus bei šitaip greičiau tirti ir rinkai pasiūlyti tvaresnes pakuotės naujoves. 2021 metais planuojamos tolesnės investicijos (570 tūkst. EUR) į laboratorinę įrangą.

Bendrovė 2021m gavo EU finansavimą  pagal “COVID-19 MTEP” priemonę projektui “SARS-CoV-2 virucidinių savybių turinčios daugiasluoksnės plėvelės, vykdant MTEP veiklas, vystymas bei panaudojimas kuriant veido skydo prototipą”. Finansavimo suma 522097,84EUR